วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ฟิสิกส์ o-net เรื่องเสียงในชีวิตประจำวัน


D(02)ถ้าดีดกีตาร์แล้วพบว่าเสียงที่ได้ยินต่ำกว่าปกติ จะมีวิธีปรับแก้ให้เสียงสูงขึ้นได้อย่างไร
                1. เปลี่ยนใช้สายเส้นใหญ่ขึ้น
                2. ปรับสายให้หย่อนลง
                3. ปรับตำแหน่งสายให้ยาวขึ้น
                4. ปรับสายให้ตึงขึ้น

วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ฟิสิกส์ o-net เรื่องการเคลื่อนที่แนวตรง

D(01) วัตถุชิ้นหนึ่งกำลังเคลื่อนที่แบบเส้นตรงด้วยความเร็วค่าหนึ่ง ถ้าพบว่าแรงลัพธ์ที่มากระทำกับวัตถุมีค่าเป็นศูนย์ วัตถุจะเคลื่อนที่ต่อไปในลักษณะใด

 ก.หยุดนิ่งอยู่กับที่
 ข.เคลื่อนที่ต่อไปด้วยความเร็วเท่าเดิม
 ค.ความเร็วของวัตถุค่อยๆ เพิ่มขึ้น
 ง.ความเร็วของวัตถุค่อยๆ ลดลง

วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ฟิสิกส์พื้นฐานสำหรับสายศิลป์และสายวิทย์

1.บทนำและการวัด
2.การเคลื่อนที่แนวตรง
3.การเคลื่อนที่แบบต่างๆ
4.สนามของแรง
5.คลื่น
6.เสียงในชีวิตประจำวัน
7.คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
8.ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสี